ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

Uttaradit Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์