ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

Uttaradit Juvenile And Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์