ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

Uttaradit Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศที่ผ่านมา

1.ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID -19)  ฉบับที่ 3/2564

2.ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID -19)  ฉบับที่ 3 วันที่ 13 เมษายน 2564

3.ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

4.ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลควบคุมตัวตาม มาตรา 71 และคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และการขอปล่อยตัวชั่วคราว ในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

5. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนกรกฎาคม 2564 

6. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การยื่นฟ้องและคำร้องขอตั้งต้นคดีีครอบครัว ทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integal Online Service : CIOS) 

7. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

8. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ในเดือนกันยายน 2564

9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ในเดือนตุลาคม 2564